За нас

„Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет“ (НКБСЕС) е доброволно сдружение на юридически и физически лица за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Националният комитет представлява България в Световния енергиен съвет (СЕС).

Цели

Основните цели на НКБСЕС са следните:

  • да организира българското участие в работата на СЕС;
  • да проучва въпроси свързани с производството и използването на всички форми на енергия;
  • да извършва публикации и обмен на информация;
  • да извършва анализи и прогнози в областта на енергетиката.

Дейност

Националният комитет извършва следните дейности:

  • участва в изследвания, проучвания, технически програми и дискусии по енергийни проблеми и вземане на решения за тяхното изпълнение,
  • обменя информация по Световната енергийна информационна система на СЕС;
  • отчита и анализира най-важните енергийни проблеми за страната и света; предлага мерки за тяхното решаване, разработва стратегически препоръки;
  • организира семинари и конференции по енергийните въпроси, публикации, енергийни срещи и мероприятия;
  • редовно провежда събрания на Сдружението и обмяна на информация между неговите членове;
  • сътрудничи с други организации.

Управителен съвет

Валентин Николов – Председател
Александър Ненков
Ангелин Цачев
Атанас Георгиев
Димитър Стоянов
Емил Гаврилов
Стоян Нешев

Данни на Сдружение "Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет"

Булстат: 131077686
Банкова сметка: BG 15BUIN76041011105113
ТБ “Алианц Банк България” АД
SWIFT: BUINBGSF