СЕС

Световният енергиен съвет (СЕС) е неправителствена организация с нестопанска цел. СЕС е най-важната глобална енергийна организация в света. В него членуват комитети от над 90 страни, сред които и повечето от най-големите производители и потребители на енергия. 80-годишната организация е призната от ООН и се занимава с всички видове енергия – от въглища, мазут, природен газ, вода, възобновяеми източници, ядрена и др. Седалището на СЕС е в Лондон.

Мисия и цели

Мисия на Световния енергиен съвет:

„Да насърчава устойчивото производство и потребление на енергия при максимална полза за всички хора“.

Тази мисия се осъществява чрез целите, които са одобрени при създаването на СЕС през 1924 и изменяни през годините, за да се адаптират към трансформациите в енергийния сектор, както и към промените в СЕС.

Целта на СЕС е да насърчи устойчивото производство и потребление на енергия при максимална полза за всички хора, чрез:

  • Насърчаване и разпространяване на резултатите от изследванията в областта на енергопроизводството и енергопотреблението, които имат, в краткосрочен и дългосрочен план, максимална обществена полза и нанасят минимални щети върху околната среда.
  • Предприемане на дейности, улесняващи такова енергопроизводство и електропотребление – провеждане на конгреси, семинари и др.
  • Сътрудничество с други организации, които имат подобни цели.

Дейност

Световният енергиен съвет предлага широк спектър от услуги, програми и дейности на неговите членове, на енергийния сектор като цяло и на обществото.

СЕС е добре познат на световната енергийна сцена с висококачествените си доклади, анализи, изследвания, прогнози и препоръки в областта на енергийната стратегия и политика. Работата на организацията обхваща целия енергиен сектор – въглища, мазут, газ, ядрена енергетика, водни и възобновяеми енергийни източници – и акцентира върху най-актуалните теми – пазарно преструктуриране, енергийна ефективност, опазване на околната среда, схеми за финансиране, енергийни субсидии и ценообразуване, етика, стандарти, използване на нови технологии, енергийни проблеми в развитите страни, страните в преход и развиващите се страни.

Организационна структура

Световният енергиен съвет се състои от две отделни организации:

1. Световен енергиен съвет. Това е основната организация, основана през 1924 г. Тя е нестопанско дружество, учредено по законите на Англия и Уелс. В тази организация членуват автономни национални комитети, чиито членове обхващат енергийни предприятия и организации.

2. Световен енергиен съвет – услуги ООД. Това е частно предприятие, основано през 2001 г. Предприятието извършва търговска дейност.

Интернет страница на СЕС: www.worldenergy.org