Свикване на общо събрание на НКБСЕС (20.06.2023 г.)

Управителният съвет на сдружение “Национален комитет на България в Световния енергиен съвет”, гр. София, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) свиква Общо събрание на сдружението на 20 юни 2023 г., вторник, от 14:00 ч., в сградата на Миннотехнологичния факултет към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов", бл. 1, ет.3, зала 320, при следния дневен ред:

  1. Доклад за дейността на сдружението през 2022 г.
  2. Приемане на бюджета на сдружението и определяне размера на членския внос за 2023 г.
  3. Приемане на работна програма за 2023 г.
  4. Информация за приетите нови членове.
  5. Промяна в Устава на НКБСЕС:

В чл. 5  думите „ул. Триадица №8“ се заменят с думите „кв. „Враждебна“, ул. 8-ма №26Б“

  1. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе на същия ден в 15:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.