Първо заседание на междуведомствената работна група за актуализиране на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата

В Министерството на енергетиката се проведе първото заседание на междуведомствената работна група за актуализиране на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК), в което взеха участие представители на Министерството на енергетиката, Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието, Министерството на иновациите и растежа, Министерството на земеделието и храните, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на икономиката и индустрията, както и на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Фокусът бе върху основните цели, заложени в плана, сред които развитие на конкурентна, нискоемисионна и иновативна енергетика, приемане на дългосрочни стратегии с хоризонт 2050 г. за електрификация на индустрията, транспорта и домакинствата, също и за развитието на водородна икономика. Насърчаването на инвестициите за енергийна ефективност, децентрализираното производство и производство за собствени нужди на електрическа енергия за бита и индустрията, както и гарантирането на енергия на достъпни цели за всички потребители и приемането на Национална цел за климатична неутралност до 2050 г., също бяха сред очертаните приоритети.

Източник: Министерство на енергетиката