Публична консултация на проекта на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2024-2033 г.

Съгласно европейското и българското законодателство и в съответствие с добрите европейски практики за прозрачност и недискриминационност, „Булгартрансгаз“ ЕАД обявява публична консултация на проекта на Десетгодишен план за развитие на своите мрежи за периода 2024-2033 г.

Планът представя дейностите, предвидени за изпълнение в следващите десет години от „Булгартрансгаз“ ЕАД. Тези дейности са насочени към гарантиране на сигурността и диверсификацията на източниците и маршрутите на газ, увеличаване на капацитетите за пренос и съхранение в съответствие с очакваните бъдещи равнища на търсене и предлагане на природен газ в страната и региона, както и към намаляване на въглеродните емисии.

Представена е и информация относно бъдещите инвестиции на дружеството, необходими за надеждното изпълнение на лицензионните дейности по пренос и съхранение на природен газ.

Становища, предложения и коментари по Плана може да се изпращат до 30 април 2024 г.

Повече информация ще откриете тук.

Източник: Булгартрансгаз ЕАД