Публикувани са актуализираните Териториални планове за справедлив преход за областите Стара Загора, Перник и Кюстендил

Екипи на Министерството на енергетиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработиха спешно актуализирани версии на Териториалните планове за справедлив преход за областите Стара Загора, Перник и Кюстендил. След провеждане на широка дискусия със заинтересованите страни по мерките, планирани в тях, плановете ще бъдат официално изпратени към Европейската комисия през м. септември, така че да бъдат одобрени до края на годината.

Плановете залагат на технологично развитие по цялата верига на добавена стойност – от производството на зелен водород до приложенията му, включително за индустриални, транспортни и енергийни нужди. Освен стимулирането на малки и средни предприятия, в документите се отчита и ключовата роля на големите предприятия за икономическия растеж и създаването на устойчива заетост. Следвайки тази необходимост, Министерството на енергетиката публикува на интернет страницата си покана към заинтересованите страни за изразяване на интерес към създаването и развитието на определени нови чисти производства.

На предвидения нов модел на управление, според който ще бъдат конструирани местни комисии за справедлив преход, се разчита да гарантира подхода "отдолу-нагоре", при най-пълноценно отчитане на интересите на местните общности.

Основните мерки, залегнали в Териториалните планове за справедлив преход, се отнасят до няколко направления – рекултивация на терените, помощ за създаването на водородна верига за стойност, подкрепа за индустриални паркове за чисти технологии, подкрепа за фотоволтаични паркове, използване на зелен водород и производство и разпределение на биометан и енергия от вятърни турбини.

Проектите на Териториални планове за справедлив преход да достъпни тук.

Източник: Министерство на енергетиката