Проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на РБългария до 2030/2050 г.

Министерството на енергетиката публикува проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г., с хоризонт до 2050 г.

Като държава - членка на Европейския съюз България споделя общата ценност за развитие на справедливо и благоденстващо общество с модерна, ресурсно-ефективна и конкурентоспособна икономика, в която през 2050 г. няма нетни емисии на парникови газове и икономическият растеж ще бъде отделен от използването на изкопаеми горива и ресурси.

Стратегията има за цел опазването, съхранението и увеличаването на природния капитал на България, защитата на здравето и благосъстоянието на гражданите от свързани с околната среда рискове и въздействия и развитие на нискоемисионна и иновативна енергетика.

Енергийният преход към нискоемисионна енергетика, представен в Стратегията поставя хората на първо място и обръща внимание на регионите, които са изправени пред най-големите предизвикателства.

В Стратегията са заложени следните стратегическите цели за развитие на българската енергетика:

  • Сигурност на енергийните доставки и мрежова инфраструктура;
  • Устойчиво използване на местните енергийни ресурси;
  • Декарбонизация, демократизация и децентрализация;
  • Енергийна ефективност;
  • Интегриран и либерализиран пазар на енергия;
  • Нови технологии, иновации, научни изследвания и образование