Министерството на енергетиката публикува Стратегическа визия за устойчиво развитие на електроенергийния сектор

На 23 януари Министерство на енергетиката публикува Стратегическа визия за устойчиво развитие на електроенергийния сектор на Република България. Стратегията е с хоризонт до 2053 г. и в нея са заложени общите европейски политики и цели за развитието на енергетиката и за ограничаване изменението на климата, като са отразени националните специфики в областта на енергийните ресурси, производството, преноса и разпределението на енергия. Дефинирани са основните стратегически решения за постигане на националните цели и гарантиране на българските интереси.

Като основни приоритети са посочени:

  • Поддържане на сигурна, стабилна и надеждна електроенергийна система
  • Енергетиката да продължи да бъде водещ отрасъл на българската икономика с ясно изразена външнотърговска насоченост
  • Запазване ролята на страната като нетен износител на електроенергия в региона и балансьор на националните електроенергийни системи на съседните държави
  • Гарантиране на сигурност на доставките на енергия
  • Стимулиране на чиста и нискоемисионна енергия
  • Повишаване на енергийната ефективност

Съгласно предложения от Министерството на енергетиката сценарий, България би постигнала целите за декарбонизация съответно през 2030 г. -55% СО2 спрямо 1990 г. и беземисионна енергетика през 2050 г. Във визията е заложено и плавно извеждане от експлоатация на въглищните мощности до 2035 г.

Пълна информация ще намерите тук.

Източник: Министерство на енергетиката