Либерализацията на пазара на електроенергия за битовите потребители се отлага с една година

Народното събрание реши либерализацията на пазара на електроенергия за битовите потребители да бъде отложена с една година.

В срок до 30 юни 2025 г. крайните снабдители ще сключват договор за компенсиране с Фонд "Сигурност на електроенергийната система". До 31 май 2025 г. Комисията за енергийно и водно регулиране и Министерството на енергетиката ще провеждат информационни и разяснителни кампании за битовите крайни клиенти относно ползите от либерализацията на пазара, възможностите за избор на краен доставчик и възможностите за компенсиране на цените на битовите крайни клиенти.

Източник: Народно събрание на Република България