КЕВР стартира европейски проект за оптимизиране на регулаторните механизми за пазара на природен газ в България

На 22 януари 2024 г. в Комисията за енергийно водно регулиране се проведе встъпителна среща по проекта „Създаване и прилагане на регулаторни механизми за пазара на природен газ в България“. Той се финансира от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС) 2021/240 за създаване на Инструмент за техническа поддръжка („Регламент за ИТП“). Основната цел е повишаване на аналитичния и техническия капацитет на регулатора в разработването на нови методологии, правила, насоки и модели за пазара на природен газ в България. От нормативна гледна точка проектът допринася за привеждане на националния газов пазар в съответствие с правната рамка на ЕС.

В срещата взеха участие председателят на КЕВР доц. Иван Иванов, членовете на регулатора Александър Йорданов, Благой Голубарев и Пенка Трендафилова, както и експерти от дирекциите „Природен газ“, „Правна“ и „Обща администрация“, представителят на Генерална дирекция за подкрепа на структурните реформи на ЕК г-н Лука Ди Донатантонио и екипът на избрания изпълнител по проекта - консултантската компания „Триномикс“ и Черноморският изследователски енергиен център.

Представители на КЕВР подчертаха необходимостта от актуализация на нормативната база на регулатора в няколко насоки - Методиката за определяне на цени за достъп и пренос, Указанията за определяне на цени за достъп и съхранение на природен газ, оценката на инвестициите и разходите на газоразпределителните дружества. От съществено значение за Комисията е и уеднаквяването с европейските правила за определяне на категориите информация, представляваща търговска тайна, както и нейното използване, съхранение и публикуване.

Източник: КЕВР