Водород на хоризонта – нови два работни доклада

Още два работни доклада на тема водород, разработени от Световния енергиен съвет съвместно с EPRI и PwC, вече са факт.

Първият от тях представя мненията на висши енергийни лидери относно водорода и критичните въпроси, свързани с неговото развитие – възможности за запазване и създаване на работни места, макросреда, обществена приемливост, по-нататъшен диалог между държавите и заинтересованите страни, нужда от рамкови условия за намаляване на цените на водородните технологии и на рисковете по инвестициите.

Вторият доклад разглежда динамиката на търсенето и цената на водорода.