Свикване на общо събрание на НКБСЕС

Управителният съвет на сдружение “Национален комитет на България в Световния енергиен съвет”, гр. София, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) свиква Общо събрание на сдружението на 25 юни 2024 г./вторник/ от 14:00 ч., в сградата на Стопанския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №125, блок 3, зала 420, при следния дневен ред:

  1. Доклад за дейността на Сдружението през 2023 г.;
  2. Приемане на бюджета на Сдружението и определяне на годишния членски внос за 2024 г.;
  3. Приемане на работна програма за 2024 г.;
  4. Избор на Управителен съвет;
  5. Информация за приетите членове;
  6. Информация за проведения 26-ти Световен енергиен конгрес в Ротердам (22.04-25.04.2024 г.);
  7. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе на същия ден в 15:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.