Проектът на ЕСО – GREENABLER ще бъде финансиран със средства от Модернизационния фонд

Проектът на ЕСО за разширяване на електропреносната мрежа – GREENABLER ще бъде финансиран със средства от Модернизационния фонд реши Министерският съвет на заседанието си на 14 февруари.

Изпълнението на проекта GREENABLER цели реконструкция на електропреносната мрежа и увеличаване на нейните преносни способности, за да бъдат осигурени необходимите технически възможности за интегриране на заложените в Националния план за възстановяване и устойчивост нови ВЕИ проекти от общо 4,5 GW.

Проектът е разделен на две основни групи дейности. Първата е за реконструкция на 720 км. съществуващи електропроводи за трансформацията им от ниво на напрежение 220 kV към 400 kV и синхронизирана реконструкция на прилежащите подстанции. Втората група е за реконструкция на електропровод „Хемус - Стара планина“ и трансформацията му от ниво на напрежение 220 kV на 400 kV, реконструкции на 888 км. електропроводи 110 kV и удвояване на 92 км. електропроводи 110 kV с цел увеличаване на преносния капацитет на мрежата. Проектът е на обща стойност от 857 млн. евро.

Източник: ЕСО ЕАД