Свикване на Общо събрание на НКБСЕС

Управителният съвет на сдружение “Национален комитет на България в Световния енергиен съвет”, гр. София, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) свиква Общо събрание на сдружението на 27 юни 2022 г., четвъртък, от 14:00 ч., в сградата на Стопанския факултет към Софийския университет, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 3, гр. София, при следния дневен ред:

  1. Доклад за дейността на сдружението през 2021 г.
  2. Приемане на бюджета на сдружението и определяне размера на членския внос за 2022 г.
  3. Приемане на работна програма за 2022 г.
  4. Информация за приетите нови членове.
  5. Промяна в Устава на НКБСЕС:

Създава се нова глава III със следното съдържание:

ГЛАВА III. МЛАДЕЖКА СЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ

Чл. 22 (1) Младежката секция на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет (МСНКБСЕС) е неразделна част от НКБСЕС. В нея на доброволен принцип могат да участват членове на НКБСЕС, които отговарят на изискванията на програмата на Световния енергиен съвет „Бъдещи енергийни лидери“ (на английски език: Future Energy Leaders, съкратено: FEL-100).

(2) МСНКБСЕС организира и изпълнява дейността и задачите си в съответствие с Устава, решенията на Общото събрание и Управителния  съвет на НКБСЕС и Правилник за дейността на МСНКБСЕС, който се приема от всички нейни участници.

(3) Приетият Правилник за дейността на МСНКБСЕС, както и предложените последващи промени в него, влизат в сила от момента на утвърждаване от УС на НКБСЕС.

(4) Лицето, избрано да представлява МСНКБСЕС, съгласно Правилника за дейността на МСНКБСЕС, може да присъства в заседанията на УС на НКБСЕС, като изказва мнение и препоръки, но без да участва в гласуванията при вземане на решения.

Предвид направеното предложение за допълнение, номерацията на главите и членовете до края на Устава се променят така, че да се запази последователността в документа.

  1. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе на същия ден в 15:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.