„Булгартрансгаз“ ЕАД с мерки за по-високо равнище на запълване на ПГХ „Чирен“

По предложение на „Булгатрансгаз“ ЕАД и след Решение М-1/21.06.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, е предприета пазарна мярка за стимулиране на съхранението на природен газ, с която са определени нулеви цени за достъп за входните и изходни точки от/към газохранилището за газовата година 2022/2023, считано от 01.10.2022 г.

В тази връзка, считано от 01.10.2022 г. се премахват търговете за капацитет за пренос до входно-изходна точка газоизмервателна станция Чирен, като капацитетът за вход ще се разпределя на базата на разпределения капацитет за добив, а капацитетът за изход от мрежата ще се разпределя на базата на разпределения капацитет за нагнетяване.

В допълнение, с цел постигане на по-високо равнище на запълване на ПГХ „Чирен“ през нагнетателния период и подобряване на използваемостта на свободния капацитет за съхранение, считано от 18.08.2022 г., към съществуващите търгове за капацитет за съхранение, провеждани на Платформата за резервиране на капацитет (RBP) преди месеца за съхранение, се добавят четири допълнителни търга в рамките на текущия газов месец. Допълнителните търгове ще се провеждат всеки четвъртък от текущия газов месец, за който са предназначени, на цената за месечен капацитет за съхранение.

Източник: Булгартрансгаз ЕАД